Kategoria: Kształt rodziny

Profesjonalny dom opieki z rehabilitacją

Domy opieki dla osób starszych i ludzi schorowanych nie cieszą się zbyt dobrą renomą. Jednak z uwagi na zmiany w

POKREWIEŃSTWO

O pokrewieństwie biologicz­nym między danymi osobnikami mówimy wów­czas, gdy mają oni pewne elementy wspólne w swoim wyposażeniu biologicznym lub wów­czas,

MAŁŻEŃSTWO

Z tego rodzaju sytuacją spo­tykamy się na gruncie naszej kultury w przy­padku adopcji. Podobne sytuacje napotykamy wśród niektórych ludów tzw.-pierwotnych,

WARUNEK KONIECZNY

Jest on uważany w większości społeczeństw za waru- nek konieczny zalegalizowania 3 procesów pro- kreacji, a niekiedy i obcowania seksualnego.

W SENSIE OBYCZAJOWYM

Nieco inaczej wygląda sprawa z określeniem „małżeństwo w sensie obyczajowym”.W pierwszych dwu przypadkach możemy łatwo orzec na zasadzie „tak albo

STOPNIOWALNOŚĆ CECHY

O   pewnego rodzaju stopniowalności tej ce­chy („być współmałżonkiem w sensie obycza­jowym”) świadczą występujące w języku po­tocznym określenia w odniesieniu do

ODNIESIENIE DO FUNKCJI

Wydaje się, iż to, co mówi się na ogół o  funkcjach rodziny można odnieść do funkcji, jakie pełni n» rzecz swego

PUNKT WYJŚCIA

Punktem wyjścia dla wspomnianej analizy jest fakt uniwersalnego występowania takiej właśnie rodziny, fakt zdeterminowany w du­żym stopniu przez procesy biologiczne.Główne

W KODEKSIE RODZINNYM

Tak szeroko chyba jest ten termin rozumia­ny, w Kodeksie rodzinnym. (Kodeks rodzinny reguluje prawnie związki – małżeństwa,, jak i. pewne

CZŁONKOWIE RODZINY

Członkowie tej samej rodziny małej pozosta­ją względem siebie w związkach ro­dzinnych pierwszego stopnia (primary relatives). Osobnikami pozostającymi w związkach rodzinnych

WYODRĘBNIONE KATEGORIE

Wspomniane kategorie, typy związków ro­dzinnych, są wyodrębniane ze względu na sześć podstawowych kryteriów, które Murdock poda­je w ślad za Alfredem

DODATKOWE KRYTERIA

Murdock wspomina jeszcze o trzech dodat­kowych kryteriach proponowanych przez nie­których autorów. Są to kryteria: 7) względ­nego wieku: różnie nazywa się

ZNACZENIE OGÓLNOKULTUROWE

Znaczenie ogólnokulturowe przypisuje Mur­dock tylko przedstawionym uprzednio sześciu kryteriom podstawowym. Nazwę odnoszącą się tylko do jednego typu związku rodzinnego nazywa się

NIE WSZYSTKIE TYPY

Nie wszystkie oczywiście typy związku ro­dzinnego są wyodrębniane terminologicznie. Jest to niemożliwe, choćby ze względu na stopniowalność cech pokrewieństwa i