Kategoria: Kształt rodziny

KRYTERIUM ZRÓŻNICOWANIA

Kryterium zróżnicowania na krewnych i po­winowatych nie jest przestrzegane w przypad­ku terminu „wuj” (brat matki — krewny; mąż siostry matki

W JĘZYKU POLSKIM

Kryterium biegunowości (komplementarności) występuje tutaj w takiej formie, iż każdy termin ma co najmniej dwa terminy komple­mentarne, np. ojciec —

ZRÓŻNICOWANIE TERMINOLOGICZNE

Powstaje zagadnienie, w jaki sposób i w ja­kim zakresie zróżnicowania terminologiczne (a tym samym zróżnicowania związków rodzin­nych w świadomości społecznej)

WYSTĘPOWANIE ZALEŻNOŚCI

Zależność taka nie mu­si występować zawsze, można jednak przyjąć, iż — ogólnie rzecz biorąc — objęcie różnych typów związków rodzinnych

PRZEZ ZBIEŻNOŚĆ

Przez zbieżność rozumie taką sytuację, w ktąrej ta sama osoba może występować (wzglę­dem X) zarazem w dwu czy więcej typach

ODDZIAŁYWANIE SYTUACJI

Wydaje się, iż we współczesnej terminologii polskiej trudno znaleźć wyraźne przykłady oddziaływania wyżej omówionych sytuacji.Oddziaływanie sytuacji nieistotności można by dostrzec

PROBLEMATYKA MAŁEJ RODZINY

Generalnie rzecz biorąc, w związku z proble­matyką dotyczącą pojęć „rodzina mała” i „4yp związku rodzinnego” nasuwają się następujące uwagi: Pojęcie rodziny

WE WSPÓŁCZESNYM JĘZYKU

Wydaje się, iż we współczesnym języku polskim wyróżniamy za pomocą określonych terminów (deno tacy j nych lub klasyfikacyj­nych) tylko osoby

POJĘCIE MAŁEJ RODZINY

Powiązanie rozważań prowadzonych nad ro­dziną z rozważaniami socjologicznymi dotyczą­cymi innych całości społecznych i procesów społecznych odbywa się zwykle (mamy tu

RELACJA DO INNYCH POJĘĆ

Rodzina mała jako grupa mała i grupa pier­wotna. W rozważaniach socjologicznych z poję­ciem rodziny małej łączą się zwykle pojęcia dwu

WIODĄCE KRYTERIUM

Kryterium wiodącym jest tutaj liczebność małej grupy. Opinie socjologów w tej sprawie nie są jednakowe, a zainteresowania skupione przede wszystkim

JAKO GRUPA SPOŁECZNA

Można przyjąć, iż rodzina mała (oparta na małżeństwie monogamicznym) traktowana jako g pa społeczna będzie prawie zawsze grupą małą w

W KAŻDEJ MAŁEJ RODZINIE

Jak wiemy, w każdej rodzinie małej dla dwu członków będzie ona rodziną prokreacji (family of procreation), a dla pozostałych rodziną

PIERWOTNA GRUPA

Ponadto, jak wiemy, rodzina mała jest zbio­rem osób pełniących różne role zarówno we­wnątrz rodziny, jak i w szerszych układach społecznych