Kategoria: Psychologia społeczna

Zdolności interpersonalne

Osoby o wysokim stopniu uspołecznienia, mające dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne, potrafią nimi posługiwać się bez zubożenia jakości kontaktu. Komunikowanie się może

Budowanie konstruktywnego komunikatu

Ogólna zasada budowania konstruktywnego komunikatu sprzężenia zwrotnego polega na przyjęciu, że partner nie chce nas obrazić, a jedynie niezręcznie się

Zasady poprawnego komunikowania się

Oto zasady poprawnego komunikowania się: Poznaj samego siebie – osoba fałszująca swój obraz przed samym sobą jest „niebezpiecznym” rozmówcą. Sama

Zasady poprawnego komunikowania się #2

Jasne stawianie problemu – czasem ludzie w kłopotliwej sytuacji, przy rozbieżności poglądów, zaczynają w ukryty sposób zmieniać temat rozmowy. Mówi

Kontakty międzyludzkie

Komunikowanie interpersonalne zawiera w sobie właściwie wszystko, co dzieje się w kontaktach międzyludzkich. Trudno jest przecież nie komunikować się w

Porozumiewanie się z zasadą kooperacji

Trwałe układy interpersonalne wymagają porozumiewania się zgodnie z wspomnianą już zasadą kooperacji. Innymi słowy, współdziałając z innymi, uwzględnia się nie

Podzielanie znaczeń

Ponadto w komunikowaniu duże znaczenie ma podzielanie znaczeń. Każdy z nas przeżywa świat w swój jedyny, niepowtarzalny sposób. Odzywa się

Grupa społeczna i procesy wewnątrzgrupowe

Psychologia społeczna jako nauka obserwuje zachowanie się pojedynczej jednostki w obrębie grup społecznych. To właśnie życie w grupie zapewnia jednostce

Próba definicyjnego określenia grupy

Zarówno w psychologii społecznej, jak i socjologii nie ma zgodności co do definicji grupy. Pojęcie to jest różnie rozumiane i

Bezpośrednia interakcja

Inni autorzy, jak T. M. Newcomb czy M. Sherif, zwracają w swych definicjach uwagę na to, że o grupie możemy

Najrozmaitsze cechy

Między wymienionymi w definicji Hare’a cechami odróżniającymi grupy od nie-grup istnieją najrozmaitsze cechy o stopniach pośrednich. Jeżeli poprawne jest założenie

Typologia grup społecznych

Według F. Znanieckiego – grupa społeczna jest najbardziej złożonym układem społecznym i nie można tego „społecznego tworu” rozłożyć i zredukować

Grupy społeczne i niespołeczne

Najogólniej grupy można podzielić na społeczne i niespołeczne. Niespołeczna to taka, w której dwie osoby lub więcej znajdują się w

Wyróżnienie grup formalnych i nieformalnych

Inny rodzaj typologii stanowi wyróżnienie grup formalnych i nieformalnych. Grupy formalne różnią się od nieformalnych genezą, więzią grupową, sposobem unormowania